Ensimmäinen poliittinen puheenvuoroni Feministisen puolueen puoluekokouksessa 24.9.2017: Diversiteetti teknologia-alalla

Toimin suunnittelijana teknologia-alalla ja haluan puhua tänään monimuotoisuudesta.

Mielestäni nyt tarvitaan enemmän työtä sen eteen että saamme STEM-aloille lisää monimuotoisuutta. STEM-aloilla tarkoitan aloja, joihin liittyy keskeisesti tiede, teknologia, insinöörityö tai matematiikka.

Näiden alojen koulutukseen hakee merkittävästi vähemmän naisoletettuja kuin miesoletettuja. Tätä putken alkupäätä tulee tasa-arvoistaa mm. vaikuttamalla vanhempien ja nuorten asenteisiin. Lisäksi teknologia-alojen jatkokoulutuksesta tulee tehdä houkuttelevampaa monimuotoisemmalle kohderyhmälle.

Mutta nämä edellä mainitut keinot saavat muutoksen aikaan vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä. On myös paljon toimia, joilla voimme vaikuttaa tässä hetkessä. Nyt on mielestäni tärkeää kiinnittää huomio näiden alojen yrityksiin.

Ehdotan että otamme tiede- ja teknologia-alojen keskukset ja yritykset mukaan tekemään muutosta kanssamme. Meidän on pyrittävä siihen että yritysten johtajat ymmärtävät, miten monimuotoisuus tekee heidän organisaatioistaan entistä menestyvämpiä.

Ehdotan että luomme työkaluja, joilla yritysjohtajat ja työntekijät voivat purkaa epätasa-arvoistavia rakenteita, ja näin tehdä yrityksistään houkuttelevampia laajemmalle kohderyhmälle huippuosaajia.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien luomisen lisäksi meidän on saatava yritysjohto ja yritysten hallitukset aidosti näkemään henkilöstön monimuotoisuuden tuomat hyödyt. Monimuotoinen tiimi tekee aina paremman tuotteen. Ja parempi tuote saa tämän yrityksen menestymään.

Tässä haluan auttaa oman pitkän teknologia-alan työkokemukseni kautta.

Kiitos.

Jatkolukemista: Miten ratkaista teknologia-alan diversiteettiongelma?

Image for post
Image for post

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store