Ilmastonmuutos on pysäytettävä nyt — Feministisen puolue suhtautuu ilmastonmuutokseen tosissaan

Image for post
Image for post

Meillä on vain 10 vuotta aikaa pelastaa maapallomme tulevaisuus. Isänä haluan pystyä sanomaan lapsilleni että tein parhaani, jotta he voisivat elää hyvän elämän. Tämä hyvä elämä ei ole mahdollista jos ilmastonmuutosta ei pysäytetä. Siksi ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävät toimet tulisi olla jokaisen poliitikon tärkein teema.

Keräsin yhteen kaikki Feministisen puolueen vaaliohjelman ilmastoaloitteet:

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi vaaditaan perustavanlaatuisia muutoksia, erityisesti Suomen kaltaisissa rikkaissa maissa. Feministisen ilmastopolitiikan ytimessä on solidaarisuus niitä kohtaan, joihin ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat voimakkaimmin. Usein tämä tarkoittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, kuten alkuperäiskansoja ja köyhiä ihmisiä.

Maailmanlaajuisesti köyhien ihmisten enemmistö on tyttöjä ja naisia, joilla toisaalta on myös paljon tietotaitoa, joka tulisi saada paremmin käyttöön. Ilmastonmuutoksen edellyttämät toimet vaativat myös taloudellisia muutoksia. Muutosten tulee edetä oikeudenmukaisen siirtymän kautta niin, että taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevat eivät kanna suhteessa suurempaa taakkaa sopeutumistoimista kuin heitä varakkaammat.

Haluamme nähdä maailman, jossa luonnonvarojen käyttö perustuu maailmanlaajuiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, ja jossa elämän edellytykset, puhdas vesi ja energia ovat yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Tulevaisuuden yhteiskunta on kestävä yhteiskunta, jossa emme kuluta enempää resursseja kuin planeettamme kykenee tuottamaan.

ALOITE #31

1,5 astetta — leikataan päästöt nyt. Noudatetaan Pariisin sopimusta ja muita kansainvälisiä ilmastosopimuksia. Ryhdytään viimeisimmän tieteellisen tiedon mukaisiin toimenpiteisiin, joilla ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen. Suomen vuoteen 2030 ulottuva päästövähennystavoite nostetaan 80 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna. Kasvatetaan hiilinieluja ja -varastoja yhä suuremmiksi 2020-luvulla. Maankäyttösektorin eli metsien, maatalouden ja soiden hiilinieluja kasvatetaan vähintään 35 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuosien 2000–2009 keskiarvoon. Nettonielun tulee olla vuonna 2030 vähintään 40 miljoonaa tonnia. Laaditaan suunnitelma Suomen nettopäästöjen muuttamiseksi negatiivisiksi vuoteen 2030 mennessä. Ajetaan EU:n päästötavoitteen nostoa ja hiilinielujen vahvistamista määrätietoisesti, erityisesti osana Suomen EU-puheenjohtajuuskautta. Edistetään uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteiden kiristämistä, kun EU:n kansallisesti määritelty panos (NDC) päivitetään.

ALOITE #32

Laaditaan kunnianhimoinen ilmastosuunnitelma. Suomen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman tulee pohjautua kokonaan uusiutuvan ja kestävän energian käyttöön. Strategian bioenergiapainotusta on vähennettävä. Suomen hiilinieluja -ja varastoja on vahvistettava ja niiden suojelu varmistettava. Näin pienennetään johdonmukaisesti Suomen nettopäästöjä ilmakehään ja toteutetaan negatiivisten nettopäästöjen tavoitetta.

ALOITE #33

Älykkäitä energiaratkaisuja. Siirrytään energian tuhlauksesta energian säästöön. Rakennusten nettoenergiankulutus puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Käyttäytymisen muutoksen avulla kotien energiankulutusta lasketaan15 prosenttia. Laaditaan vuoteen 2050 asti ulottuva koko rakennuskannan korjausrakentamissuunnitelma, johon sisältyy energiansäästötoimia sekä uusiutuvan energian lisäystä. Lisätään sähkön ja kaukolämmön kysyntäjoustoa. Mahdollistetaan hajautetun uusiutuvan energian läpimurto. Tehdään liikenteestä kestävää. Vaihtoehtoisia energiamuotoja, kuten sähköä ja biokaasua, hyödyntävien autojen määrää lisätään 750 000:een vuoteen 2030 mennessä. Luodaan tukirakenne kevyelle ja julkiselle liikenteelle sekä liikennepalveluille. Yksityisautoilua vähennetään vähintään 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kielletään bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen myynti kohtuullisella siirtymäajalla.

ALOITE #34

Irti fossiileista. Vaalikauden aikana hallitus vähentää ympäristön kannalta haitallisten tukien määrän puoleen nykyisestä. Erityisesti energiantuhlaukseen ja fossiilisten energiamuotojen käyttöön kannustavat tuet lopetetaan välittömästi. Kaikille lennoille asetetaan lentovero. Verotuotot suunnataan kotimaisen vähäpäästöisen joukko- ja raideliikenteen edistämiseen ja Helsinki-Tallinna-tunnelin rakentamiseen. Öljylämmitys lopetetaan ja siirtymää lämpöpumppuihin tuetaan. Turpeen ja kivihiilen käytöstä luovutaan vuoteen 2025 mennessä. Luodaan kestävä exit-strategia, jolla mahdollistetaan turpeentuottajien uudelleentyöllistyminen. Turvemaiden ja soiden ojituksen tukeminen lopetetaan ja turvemaiden ojitus tehdään luvanvaraiseksi. Energiatuotannon maakaasuinfrastruktuuriin investoiminen lopetetaan, ja rahavirrat suunnataan uusiutuviin energiaratkaisuihin.

ALOITE #35

Kiristetään päästökauppaa, nostetaan ilmastorahoitusta. Päästöyksiköiden määrä päästökaupassa vähennetään ilmastotavoitteiden mukaiselle tasolle ja ylimääräiset päästöyksiköt mitätöidään. Suomi asettaa yhdessä naapurimaiden kanssa hiilelle lattiahinnan, joka ohjaa vähähiiliseen kehitykseen. Palautetaan päästöhuutokauppatulot kansainväliseen kehitysyhteistyö- ja ilmastorahoitukseen. Nostetaan Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus 200 miljoonaan euroon vuodessa vuoteen 2020 mennessä.

ALOITE #36

Tehostetaan kiertotaloutta. Hinnoitellaan materiaalien tuotannon päästöt ja tehdään niiden kierrättäminen kannattavaksi. Annetaan kierrätetyille materiaaleille parempi asema markkinoilla lainsäädännöllä ja hintaohjauksella. Helpotetaan kierrätettyjen materiaalien liikkumista maasta toiseen kansainvälisillä kauppasopimuksilla.

ALOITE #37

Huolehditaan elinkirjosta Suomessa. Metsien, maan ja meren monimuotoisuutta vahvistetaan lisäämällä suojelualueita ja niiden valvontaa. Leikataan tehokkaasti maatalouden ravinnekuormaa Itämeren suojelemiseksi ja rehevöitymisen vähentämiseksi. Pidetään ympäristöhallinto riittävästi resursoituna ja toimivaltaisena. Kaivoslaki uudistetaan ja toiminnan ympäristösäännöksiä kiristetään.

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store