Oikeus terapiaan kuuluu kaikille — Suomi tarvitsee terapiatakuun

Image for post
Image for post

Moni tuttavani on hiljattain kertonut minulle etteivät he voi parhaillaan henkisesti hyvin. Ja että ovat avun tarpeessa. On epätoivoa, itsetuhoisia ajatuksia, jatkuvaa ahdistusta ja vakavaa masennusta. Mutta samalla he ovat todenneet, ettei heillä ei ole varaa käydä terapiassa — edes Kela-tuen avulla. Terapia on yksinkertaisesti liian kallista monille.

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store