Suomen turvapaikkapolitiikkaa on muutettava — Feministisen puolueen aloitteet

Image for post
Image for post
Vaaliohjelmamme aloite numero 92

Ohessa tuore esimerkki siitä, minkälaisiin julmuuksiin Suomen tällä hetkellä harjoittama turvapaikkapolitiikka johtaa:

Väkivaltaa ja vainoa paennut nuori äiti haki Suomesta turvapaikkaa, mutta turvaa ei Suomesta löytynyt. Suomi on pakkopalauttamassa äidin ja vauvan torstaina Dublin-sopimuksen perusteella toisaalle Eurooppaan, jossa äiti ei ole koskaan edes käynyt. Dublin-sopimus ei velvoita Suomea palauttamaan haavoittuvassa asemassa olevia, mutta Suomi voi tehdä niin halutessaan.

Äidin toinen lapsi menehtyi Suomessa ja hänet on myös haudattu tänne. Äiti ei voi kuvitella jättävänsä kuollutta lastaan yksin vieraaseen maahan. Maahanmuuttovirasto ajatteli kuitenkin toisin ja antoi käännytyspäätöksen lisäksi äidille kahden vuoden maahantulokiellon Suomeen.

Äidin oli tarkoitus vierailla lapsensa haudalla perjantaina, mutta poliisi vangitsi tiistaina äidin ja kuumeisen sylivauvan ja siirsi heidät Metsälän säilöön. Poliisi ei suostunut äidin pyyntöön, että hän saisi vierailla lapsensa haudalla vielä ennen torstaista pakkopalautuslentoa.

Vankilanomainen säilöönottoyksikkö on ahdistuneelle yksinäiselle äidille ja pikkuvauvalle pelottava kokemus. Esimerkiksi Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on kritisoinut Suomea lasten säilöönotosta. Amnesty Suomi on sanonut vastustavansa lasten säilöönottoa aina, koska sen on todettu olevan aina lapselle haitallista ja lapsen edun vastaista. Pakkopalautettavalla äidillä on Suomessa laaja tukiverkko, joka on auttanut häntä jaksamaan surunsa keskellä ja hoitamaan vauvaa. Palautusmaassa hänellä ei ole ketään.

Suomi pakkopalauttaa äidin ja vauvan yksityiskoneella torstaina Eurooppaan. Yksityiskone takaa myös sen, ettei synny kiusallista tilannetta kanssamatkustajille, jotka joutuisivat miettimään äidin ja vauvan surua ja tulevaisuutta.

Lähde: Stop Deportations 10.4.2019.

Haluamme puolueena tehdä politiikkaa joka purkaa muurit oman maamme sekä Euroopan ympäriltä ja estää tällaiset julmuudet.

Feministisen puolueen ehdotukset Suomen turvapaikkapolitiikan parantamiseksi:

  • Lisätään turvallisia ja laillisia reittejä suojelua tarvitseville
  • Palautetaan humanitaariseen suojeluun perustuva oleskelulupa
  • Otetaan käyttöön tilapäinen oleskelulupa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille
  • Kielletään alaikäisten säilöönotto
  • Helpotetaan perheenyhdistämistä ja perutaan lakiin tehdyt kiristykset
  • Aloitetaan kotoutumista tukevat toimenpiteet heti maahan saapumisen jälkeen myös turvapaikanhakijoiden parissa
  • Nopeutetaan turvapaikkahakemusten käsittelyä
  • Luovutaan EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta
  • Lopetetaan kokonaan turvaa hakeneiden ihmisten maastapoistaminen

Ja pidemmin — keräsin yhteen kaikki Feministisen puolueen vaaliohjelman siirtolaisuuspolitiikkaa koskevat aloitteet:

Tavoite 12: Feminismiä ilman rajoja

Feministinen siirtolaisuuspolitiikka tavoittelee maailmaa, jota eivät määrittele ylittämättömät rajat ja ulossulkevat muurit. Rajat luovat käsityksen ”meistä ja heistä”, synnyttävät pelkoa muita ihmisiä kohtaan ja ovat kansallismielisyyden ja rasismin kasvualusta. Feministinen puolue rakentaa maailmaa sille periaatteelle, että elämä maapallolla kuuluu kaikille. Turvallisen ja paremman elämän etsimisen tulee olla kaikkien ihmisten oikeus oikeudellisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta.

ALOITE #84

Turvallisia ja laillisia reittejä suojelua tarvitseville. Lisätään turvallisia ja laillisia maahantulon reittejä lisäämällä Suomen edustustoja kriisimaissa ja mahdollisuus hakea turvapaikkaa lähtömaassa, myöntämällä humanitaarisia viisumeja ja helpottamalla perheenyhdistämistä. Vaikutetaan EU-tasolla siihen, että lentoyhtiöiden sanktio ilman viisumia tai oleskelulupaa matkustavien turvapaikanhakijoiden kuljettamisesta poistetaan. Nostetaan pakolaiskiintiön määrä 5000 ihmiseen vuoteen 2021 mennessä ja jatketaan sen jälkeen kiintiön nostamista tuhannella ihmisellä vuodessa.

ALOITE #85

Vahvistetaan kansainvälistä suojelua. Palautetaan humanitaariseen suojeluun perustuva oleskelulupa. Humanitaarisen suojelun perusteella voidaan myöntää oleskelulupa, jos turvapaikan tai toissijaisen suojelun edellytykset eivät ole täyttyneet, mutta hakija ei voi palata kotimaahansa sen huonon turvallisuustilanteen tai ympäristökatastrofin vuoksi. Huono turvallisuustilanne voi johtua aseellisesta selkkauksesta tai vaikeasta ihmisoikeustilanteesta.

ALOITE #86

Palautetaan tilapäinen oleskelulupa. Otetaan käyttöön tilapäinen oleskelulupa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille, joiden palauttaminen kotimaahan ei ole mahdollista viranomaistoimin matkustusasiakirjojen puutteen tai muun väliaikaisen syyn vuoksi.

ALOITE #87

Ei lapsia säilöön. Kielletään alaikäisten säilöönotto. Varmistetaan lainsäädännöllä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä riittävä ammattitaito lapsen edun ja oikeuksien toteutumiseksi turvapaikkaprosessissa.

ALOITE #88

Taataan oikeus perheenyhdistämiseen. Helpotetaan perheenyhdistämistä ja perutaan lakiin tehdyt kiristykset, joiden vuoksi perheenkokoajien oikeus perhe-elämään vaarantuu. Alaikäiselle perheenkokoajalle osoitettu toimeentulovaatimus poistetaan kohtuuttomana ja selvästi lapsen edun vastaisena. Mahdollistetaan perheenyhdistämishakemuksen jättäminen sähköisesti, jotta perheenyhdistäminen on tosiasiassa mahdollista.

ALOITE #89

Parempaa oikeusapua. Palautetaan kaikille julkisen oikeusavun saajille oikeus avustajaan turvapaikkapuhuttelussa ja kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa valitusaikojen pituudet vastaamaan muita hallintopäätöksiä. Turvataan oikeudellisen neuvonnan saatavuus ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien parissa työtä tekevien järjestöjen rahoitus.

ALOITE #90

Kehitetään kotoutusta. Aloitetaan kotoutumista tukevat toimenpiteet heti maahan saapumisen jälkeen myös turvapaikanhakijoiden parissa. Vahvistetaan turvapaikanhakijoiden mielenterveyspalveluita. Nopeutetaan turvapaikkahakemusten käsittelyä. Helpotetaan työskentelyä ja opiskelua turvapaikkaprosessin ajan. Turvataan omankielinen kotouttamiskoulutus ja siirrytään pitkällä aikavälillä kohti monikielistä ja kielitietoista yhteiskuntaa, joka houkuttelee osaajia myös laajemmin. Vahvistetaan oleskeluluvan saaneille dialogimaista kotoutumisen tukea, jossa suomen tai ruotsin kielen oppimisen ja työllistymisen lisäksi tuetaan voimakkaammin identiteetin rakentamista uudessa yhteiskunnassa. Lisätään kielitietoisia, suomenkielisiä palveluja ja ohjausta maahan muuttaneille. Puretaan segregaatiota sisällyttämällä maahan muuttaneille kohdistettuja palveluita valtaväestön palveluihin.

ALOITE #91

Otetaan ihmiset töihin. Luovutaan EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta. Parannetaan muualta muuttaneiden aikaisemman osaamisen ja taitojen tunnistamista. Parannetaan ulkomailla suoritettujen tutkintojen vertailtavuutta ja ammatillisen osaamisen tunnistamista maahanmuuttaneiden työllistymisen edistämiseksi. Kehitetään tukipalveluita työllistymisen, urasuunnittelun ja yrittäjäosaamisen tukemiseksi. Luodaan väyliä päästä sujuvasti koulutuksen piiriin muun muassa aiempaa osaamista hyödyntävillä täydennyskoulutuksilla. Lievennetään kielitaitovaatimuksia kuntien tehtävissä.

ALOITE #92

Loppu karkotuksille. Turvaa hakeneiden ihmisten maastapoistaminen ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti mielekästä. EU käyttää miljardeja ihmisten lennättämiseen pois EU:n alueelta. Samaan aikaan turvaa hakevat ihmiset ovat maksaneet Eurooppaan pääsystä lähes kaksi kertaa saman verran. Vaikka Euroopan maat ovat vuoden 2000 alusta jatkuvasti kiristäneet rajavalvontaa, ihmisten liikkuminen on vain lisääntynyt. Mitä vaikeampi Eurooppaan on tulla, sitä vaarallisempiin tilanteisiin siirtolaiset joutuvat. Palauttaminen on lähes aina palautetulle tragedia ja suuri osa lähtee liikkeelle uudestaan.

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store