Tasa-arvoiseen työelämään liittyvät aloitteet Feministisen puolueen eduskuntavaaliohjelmasta

Image for post
Image for post

Näin vaalien alla haluan listata edustamani puolueen ehdotukset työn tasa-arvoistamiseksi. Vaaliohjelmamme “100 aloitetta yhdenvertaisuudesta” löytyy kokonaisuudessaan täältä.

ALOITE #18
Puututaan syrjintään rekrytoinnissa. Työmarkkinat eivät ole jakautuneet vain sukupuolten mukaan, vaan myös etnisen alkuperän ja toimintakyvyn perusteella. Naisilla, vammaisilla ja rodullistetuilla ihmisillä on usein alhaisempi palkka ja huonommat työolot. Työehdot ovat huonoimmat ulkomailla syntyneillä naisilla, paperittomilla ja vammaisilla ihmisillä. Puututaan työelämän syrjintään ottamalla käyttöön nimetön työnhaku kunnissa, maakunnissa ja valtionhallinnossa ja kehitetään aktiivisesti muita menetelmiä, joilla edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista työnhaussa. Työyhteisöissä aliedustettujen ja työmarkkinoilla syrjintää kohtaavien ihmisryhmien mahdollisuuksia saada töitä tulee parantaa positiivisella erityiskohtelulla. Vahvistetaan valtion ja kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun velvoittavuutta ja valvontaa, jotta eriarvoisuuden purkaminen palkkauksessa, työolosuhteissa ja uramahdollisuuksissa etenee nopeammin.

ALOITE #23
Samapalkka nyt.
Perustetaan tasa-arvorahasto alojen välisten palkkaerojen tasoittamiseksi. Jatketaan samapalkkaisuusohjelmaa ja selvitetään sertifikaattijärjestelmän käyttöönoton mahdollisuuksia saman palkan takaamiseksi samanarvoisesta työstä eri aloilla. Tuetaan kuntatyönantajia samapalkkatavoitteen edistämisessä ja lisätään samapalkkatavoitteen edistämisen velvoittavuutta sanktioiden uhalla.

ALOITE #25
Perhevapaat tasan.
Perhevapaajärjestelmä on välttämätöntä uudistaa hoivavastuun jakamiseksi ja naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Isät pitävät vanhempainvapaista yhä vain 1–3 prosenttia, eikä luku ole muuttunut sitten vuoden 1995. Uudistetaan perhevapaat 9+9 -vanhempainvapaamallin mukaisesti. Malli on sukupuolineutraali ja jakaa vanhempainvapaan kahden vanhemman perheissä kahteen 9 kuukauden joustavasti jaksotettavaan osaan. Malli takaa molemmille vanhemmille yhtä pitkän oikeuden vanhempainvapaaseen, mutta molemmat voivatluovuttaa vapaastaan osan toiselle vanhemmalle, kuitenkin enintään 3 kuukautta. Yhden vanhemman perheessä vapaan kesto on 18 kuukautta. Vapaasta voi luovuttaa osan myös apilaperheen muiden vanhempien tai isovanhempien hyväksi. Uudistus pidentää vanhempainvapaan kokonaiskestoa. Kustannuksista osa olisi katettavissa sairausvakuutusmaksujen korotuksilla, osa vanhempainvapaan ajalta kertyvän lomaoikeuden poistamisella. Hoivan tasaisesti jakavan perhevapaauudistuksen yhteydessä kotihoidontuki olisi mahdollista poistaa ja korvata joustavalla hoitovapaalla, jota voidaan käyttää vähintään lapsen kouluikään asti. Joustava hoitovapaa mahdollistaisi molempien vanhempien ajoittaisen kotiinjäännin lapsen tarpeiden mukaan. Muutosten yhteydessä on ryhdyttävä erityistoimiin naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi, sillä erityisesti pitkien kotihoitojaksojen takana on usein äidin työttömyys tai raskas matalapalkkatyö. Vanhemmuuden kustannukset työnantajalle tasataan mies- ja naisvaltaisten alojen kesken kaikilta työnantajilta kerättävällä sairausvakuutusmaksulla.

ALOITE #26
Tasa-arvoa yritystoimintaan.
Edellytetään pörssiyhtiöitä noudattamaan sukupuolikiintiöitä ja edistämään moninaisuutta hallituksen kokoonpanossa. Tuetaan uudenlaisia organisaatioita, työntekijäomisteisia yrityksiä ja sosiaalisia yrityksiä sekä ympäristöystävällisiä ja kestäviä toimintatapoja.

ALOITE #41
Naisenemmistöisten alojen arvostus nousuun.
Naisten työn aliarvostus näkyy paitsi palkattoman työn sivuuttamisena myös naisvaltaisten alojen ja tehtävien matalina palkkoina. Laaditaan toimenpideohjelma naisvaltaisten alojen aseman ja arvostuksen parantamiseksi ja tasa-arvonäkökulman edistämiseksi työehtosopimusjärjestelmässä.

ALOITE #44
Feministinen perustulo.
Otetaan asteittain käyttöön kaikille tulotasosta riippumatta maksettava perusturva, joka muodostuu perustulosta ja syyperusteisista lisistä. Perustulon tulee vastata tasoa, joka kattaa todelliset elinkustannukset eli vastaa vähintään nykyisen perusturvan korkeinta eli takuueläkkeen tasoa 785 euroa kuukaudessa. Perustulo verotetaan pois tulojen kasvaessa. Perustulo korvaa kaikki muut perustason etuudet, mutta ei vanhempainvapaita, eikä vammaistukia, asumistukea, tai ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea, joiden taso arvioidaan jatkossakin yksilöllisen tarpeen mukaan. Vanhempainvapaat on uudistettava entistä ohjaavammiksi, eivätkä ne sisälly malliin, jotta niihin sisältyvien kiintiöiden ohjaava vaikutus säilyy

ALOITE #46
Lyhennetään työaikaa, lisätään hyvinvointia.
Hyvä työelämäpolitiikka edistää esteetöntä pääsyä osaksi työelämää, vapautta syrjinnästä, tasa-arvoista ja oikeudenmukaista palkkaa ja turvaa työttömyyden varalta. Tarvitsemme inhimillisempiä työmarkkinoita, joilla on tilaa erilaisille kyvyille ja kokemuksille sekä työyhteisöjä, jotka ovat terveitä ja hyvinvoivia. Otetaan asteittain käyttöön kuuden tunnin työpäivän malli. Työtä tulisi jakaa useammalle sekä tasa-arvon, kansanterveyden että ilmaston vuoksi. Työajan lyhentäminen mahdollistaa työstä palautumisen sekä ehkäisee stressiä ja sairauksia. Työajan lyhentäminen voi edistää palkattoman kotityön tasaisempaa jakautumista ja parantaa eri tavoin toimintakykyisten työllistymismahdollisuuksia. Se voi myös lisätä yhteisöllisyyttä ja vähentää työttömyyttä, energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Lisäämällä keinoja yhdistää työ ja vapaa-aika tuetaan työssä jaksamista ja nostetaan keskimääräistä eläköitymisikää työhyvinvoinnin lisääntyessä.

ALOITE #47
Uudistetaan työllisyyspalvelut.
Työllisyyden edistämisessä ja työttömyyskierteen katkaisemisessa ensisijaista on, että ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia tuetaan työttömyyden aikana ja vaikutetaan sellaisiin yhteiskunnan asenteisiin, jotka aiheuttavat työttömien leimaantumista ja syrjintää. Työttömyyden hoidossa vuorovaikutuksen pohjana tulee olla tasavertaisuus, henkilökohtainen tukeminen ja työnhakijan itsenäisen aseman vahvistaminen. Työllisyyspalvelut tulee uudistaa siten, että työnhakija saa kaikki tarvitsemansa palvelut samalta luukulta matalalla kynnyksellä ikään, alkuperään tai työttömyyden kestoon katsomatta. Pääsyä palveluiden piiriin tulee nopeuttaa ja niiden saatavuutta parantaa koko Suomessa. Lisätään ennakoivaa työskentelyä, jotta neuvonta-, ohjaus- ja koulutuspalvelut voidaan aloittaa jo ennen työttömyyden alkua. Työnhakijoiden pääsyä sairauslomalle ja kuntoutukseen on helpotettava, jotta työttömyys ei turhaan pitkity. Työttömyysturvan tason on oltava riittävä, eikä työttömyys saa olla peruste palkkojen tai työehtojen polkemiselle. Perutaan aktiivimalli ja lievennetään työttömyysturvan kohtuuttomia karensseja. Vammaisten ihmisten työllistymistä on tuettava ja työhyväksikäyttö lopetettava.

ALOITE #48
Itsensätyöllistäjille sosiaaliturva.
Kehitetään sosiaali- ja työttömyysturvaa niin, että Itsensätyöllistäjillä, kuten freelancereillä ja yksinyrittäjillä, on yhtäläinen mahdollisuus muun muassa työttömyysturvaan ja perheellistymiseen.

ALOITE #78
Parannetaan taiteilijoiden toimeentuloa.
Valtion taiteilija-apurahojen tasoa nostetaan siten, että taiteilijoiden mahdollisuudet saada elantonsa taiteellisesta työstään lisääntyvät ja taiteilija pystyy keskittymään sen työn tekemiseen, johon apuraha on tarkoitettu. Käynnistetään kokeilu taiteilija-allianssi-mallista. Ammattimaisesti toimiville ja allianssin jäsenyyskriteerit täyttäville freelancereille tarjotaan väliaikaisen työttömyyden sijasta työsuhde ja ammatillinen, taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko allianssiyhtiön toimesta. Lisätään ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrää, jotta suurten taiteilijaikäluokkien ja myös eläketurvaa kerryttäneen työsuhteen ulkopuolella työskennelleiden taiteilijoiden toimeentulo voidaan turvata.

ALOITE #91
Otetaan ihmiset töihin.
Luovutaan EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta. Parannetaan muualta muuttaneiden aikaisemman osaamisen ja taitojen tunnistamista. Parannetaan ulkomailla suoritettujen tutkintojen vertailtavuutta ja ammatillisen osaamisen tunnistamista maahanmuuttaneiden työllistymisen edistämiseksi. Kehitetään tukipalveluita työllistymisen, urasuunnittelun ja yrittäjäosaamisen tukemiseksi. Luodaan väyliä päästä sujuvasti koulutuksen piiriin muun muassa aiempaa osaamista hyödyntävillä täydennyskoulutuksilla. Lievennetään kielitaitovaatimuksia kuntien tehtävissä.

Written by

Dad. Geek. UX Director. Democracy activist. Founder of Silakkaliike and Safepoint community. Building a collective of researchers, scientists and activists.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store